Kwintesencja kobiecości od Natalii Jaroszewskiej

Dziś mam dla Was suk­nię od pro­jek­tantki, która ponad wszystko pod­kre­śla kobie­cość i nasz natu­ralny sek­sa­pil. Mowa o Nata­lii Jaro­szew­skiej, która pro­jek­tuje swoje kre­acje już od wielu lat, a jej kolek­cje zawsze prze­peł­nione są kobie­co­ścią i nie zna­jącą wieku nutą boho.

Sukienka w kwiaty

Dziś mam dla Was pro­po­zy­cję wyjąt­kowo kobiecą, a nawet skło­niłabym się do stwier­dze­nia, bar­dzo roman­tyczną. Zwiewna i bar­dzo uni­wer­salna sukienka w kwiaty świet­nie przyda nam się na wiele oka­zji, od świą­tecznego obiadu, aż po let­nie spa­cery po dep­taku ? Wiem to grzech w taką pogodę pisać o lecie, tak mi się zama­rzyło, ale może jeste­ście tymi szczę­ścia­rami, któ­rym uda się wysko­czyć gdzieś do cie­pełka na chwilę nała­do­wać aku­mu­la­tory.

Wakacyjny luz

Naresz­cie mamy wytę­sk­nione waka­cje (tzn. kto ma ten ma ?) ale szkoła się skoń­czyła i mamy tro­chę mniej obo­wiąz­ków na gło­wie. Niek­tó­rzy już pew­nie leżą brzu­chem do góry na jakiejś pięk­nej plaży lub aktyw­nie spę­dzają czas na łonie natury, inni bie­gają po muze­ach i zwie­dzają zabytki, a co- należy się nam tym bar­dziej, że ocze­ki­wa­nie na lato takie ter­miczne tro­chę w tym roku nam zajęło, a codzien­nych obo­wiąz­ków mam wra­że­nie nie ubywa tylko przy­bywa.

Instagram