Tif­fany & Co. to naj­bar­dziej luk­su­sowa marka jubi­ler­ska na świe­cie, a także ikona ame­ry­kań­skiego desi­gnu. Od początku swo­jego ist­nie­nia znaj­duje się w świa­to­wej czo­łówce twór­ców współ­cze­snej kul­tury. W roku 1837 Char­les Lewis Tif­fany zało­żył w Nowym Jorku nie­wielki sklep ofe­ru­jący arty­kuły luk­su­sowe, który dzięki cha­rak­te­ry­stycz­nemu sty­lowi, dosko­na­łej jako­ści oraz nowa­tor­skiemu i ponad­cza­so­wemu wzor­nic­twu bły­ska­wicz­nie pod­bił serca esta­bli­sh­mentu, poten­ta­tów oraz poli­ty­ków.W ciągu swej 180-let­niej histo­rii, marka Tif­fany & Co. ku rado­ści swo­ich wiel­bi­cieli kon­se­kwent­nie dbała o roz­wój wzor­nic­twa. Dzi­siaj biżu­te­rię Tif­fany’ego noszą na całym świe­cie cele­bryci i arbi­trzy mody, a słynne błę­kitne pudełko jest sym­bo­lem dosko­na­łego stylu, wyra­fi­no­wa­nia i nowo­cze­sno­ści. W nowej odsło­nie kul­towa marka uka­zuje swoje naj­praw­dziw­sze obli­cze w nowo­cze­snej, ema­nu­ją­cej siłą for­mie, które jest odważne, pro­wo­ka­cyjne wręcz zaska­ku­jące. Bez wąt­pie­nia ta nowo­cze­sność jest wyczu­walna w mistrzow­sko skom­po­no­wa­nym nowym zapa­chu, który odzwier­cie­dla to, co dla marki jest naj­waż­niej­sze: naga skóra, zapach, dys­kretna biżu­te­ria i kul­towy kolor.
Śmiała kom­po­zy­cja którą stwo­rzyła świa­to­wej sławy kre­atorka per­fum – Daniela Andrier z firmy Givau­dan sta­nowi współ­cze­sną inter­pre­ta­cję kla­sycz­nego połą­cze­nia naj­cen­niej­szych skład­ni­ków uży­wa­nych w tra­dy­cyj­nym per­fu­miar­stwie haute per­fu­mery. Nutę głowy okre­śla wibru­jący zapach zie­lo­nej man­da­rynki, a głów­nym skład­ni­kiem nuty serca jest szla­chetny kwiat irysa, któ­rego motyw nie­ro­ze­rwal­nie wple­ciony jest w DNA marki.

gdzie kupisz?: sieć perfumerii Sephora

cena: od 315 zł