Pan­tone Color Insti­tute to naj­pro­ściej mówiąc firma kon­sul­tin­gowa, która pro­gno­zuje świa­towe trendy kolo­ry­styczne współ­pra­cując z glo­bal­nymi mar­kami. Czym jest kolor roku 2018? Według Pan­tone to coś wię­cej niż trendy w świe­cie pro­jek­to­wa­nia, to odzwier­cie­dle­nie tego, co jest potrzebne w dzi­siej­szym świe­cie. Zapew­nia stra­te­giczny kie­ru­nek dla świata tren­dów, wzor­nic­twa, pro­jek­tan­tów i marek.

Ultra Vio­let 18-3838 bo o nim mowa ozna­cza ory­gi­nal­ność, pomy­sło­wość i wizjo­ner­skie myśle­nie, które wska­zuje nam drogę ku przy­szło­ści. Kolor ten suge­ruje tajem­nice kosmosu, arty­styczną bły­sko­tli­wość, a także mistyczną i duchową jakość. Ikony, które wpro­wa­dziły Ultra Vio­let do zachod­niej popkul­tury to mię­dzy innymi Prince, David Bowie i Jimi Hen­drix, a my skrom­nie pre­zen­tu­jemy ten kolor w dzi­siej­szej sty­li­za­cji. Nie jest to pro­sty kolor, powie­dzia­ła­bym nawet, że wyma­ga­jący i z pew­no­ścią nie powi­nien zdo­mi­no­wać naszej gar­de­roby, ale ele­menty, czy akcenty fio­le­towe są bardzo mile widziane. Cie­kawe co o nim sądzi­cie???

fot. Ewa Szalewicz

 

sukienka Dolce&Gabbana

kurtka Emporio Armani

buty Balmain x H&M

torba Patrizia Pepe

okulary Miu Miu