Kwintesencja kobiecości od Natalii Jaroszewskiej

Dziś mam dla Was suk­nię od pro­jek­tantki, która ponad wszystko pod­kre­śla kobie­cość i nasz natu­ralny sek­sa­pil. Mowa o Nata­lii Jaro­szew­skiej, która pro­jek­tuje swoje kre­acje już od wielu lat, a jej kolek­cje zawsze prze­peł­nione są kobie­co­ścią i nie zna­jącą wieku nutą boho.

Pani jesień :)

Do dzi­siej­szej sty­li­za­cji zain­spi­ro­wała mnie nasza zmienna jesienna pogoda. Pro­jek­tan­tów marki Twin Set chyba rów­nież, a wła­śnie od tej marki jest dzi­siej­sza sty­li­za­cja. Nie wiem jak na Was, ale na mnie pogoda ma ogromny wpływ, na mój nastrój, na kolory które mam ochotę danego dnia zało­żyć no i oczy­wi­ście kroje, które są czę­sto ści­śle zwią­zane z porami roku. Dziś sza­ro­ści prze­pla­tają się z kolo­rami żół­tymi, a w połą­cze­niu z pięk­nymi odcie­niami liści i dzi­kiego wina two­rzą nastro­jową jesienną opo­wieść.

Instagram