Są cza­sem w naszym życiu takie momenty, że musimy lub chcemy zwol­nić tempo naszego życia i po pro­stu odpo­cząć. Robimy wtedy sobie wolne od sztyw­nych reguł, czę­sto znie­na­wi­dzo­nych przez nas zasad ubioru i zakła­damy kochany dre­sik. Ale zanim wszy­scy domow­nicy nas zlek­ce­ważą i nie będą na nas mogli patrzeć…. możemy to zro­bić z klasą nie odstra­sza­jąc wszyst­kich wcze­śniej wymie­nio­nych i przy­pad­ko­wego kuriera, który wpad­nie z prze­syłką.