Lateksowa niespodzianka

Święta coraz bli­żej, a Miko­łajki już za nami. Czy byli­ście grzeczni??? Cie­kawe jakie pre­zenty zna­la­zły się u Was pod poduszką??? Mój Miko­łaj bar­dzo mnie zasko­czył w tym roku, bo prze­szedł nie­złą trans­for­ma­cję od per­fum i kre­mów, przez biżu­te­rię, aż do tego roku czyli lateksu, a dokład­nie spodni z lateksu. Tak sobie sie­dzę i się zasta­na­wiam czy byłam grzeczna, czy może nie, a może mam być nie­grzeczna, ale prze­cież to Miko­łaj więc już sama nie wie­m hmmm. Jak sądzi­cie?

Lateks hot or not?

Witaj­cie po prze­rwie, która była spo­wo­do­wana prze­szcze­pem nerki mojej córci. Bywają cza­sem w życiu sytu­acje, gdy myśle­nie o ciu­chach to ostat­nie na co macie ochotę, a tym bar­dziej pozo­wa­nie do zdjęć. Gdy spo­ty­kają nas cięż­kie doświad­cze­nia nie zasta­na­wiamy się zupeł­nie nad naszym wyglą­dem tylko dbamy o to by naj­bliż­szym nic się nie stało lub pod­cho­dzimy zada­niowo krok po kroku zbli­ża­jąc się do zdro­wia i szczę­ścia całej rodziny, bo w takich sytu­acjach cho­ruje cała rodzina. Skoro jestem z powro­tem to znak, że wszystko wraca do normy i można wró­cić do codzien­no­ści.

Instagram