Sexi z klasą

Czy sek­sowny wygląd jest rów­no­znaczny z wul­gar­nym? Abso­lut­nie nie. Wło­ska marka Pinko pro­po­nuje kobiece i bar­dzo sek­sowne modele na nad­cho­dzącą jesień. Udaje im się nie prze­kro­czyć tej cien­kiej gra­nicy pomię­dzy kiczem i wul­gar­no­ścią, a byciem sexi z klasą.

Oliwka w natarciu

Dziś tro­chę w bojo­wym nastroju, bo oliwka to kolor koja­rzący się z woj­skiem. Mnie przy­po­mina namioty w jakich spa­łam na obo­zach har­cer­skich dawno temu. Ale by­naj­mniej sty­li­za­cja nie przy­po­mina namiotu, wręcz prze­ciw­nie, odsła­nia naszą talię, jaką??? ….A no taką, na jaką sobie zapra­co­wa­ły­śmy lub nie ?

PINKO – wiosna/lato 2018

Nie ukry­wam, że mam sła­bość do tej marki. Co sezon z cie­ka­wo­ścią dziecka cze­kam na nowe pro­jekty. Jaka będzie wio­sna i lato 2018 według Pinko? Zobacz­cie ? Moim skrom­nym zda­niem kobieta Pinko nie może być nie­śmiała, bo w takich rze­czach z pew­no­ścią będzie zwra­cać na sie­bie uwagę.

Spodnie z lampasem

Nie wyobra­żam sobie, aby w tym sezo­nie nie poka­zać spodni z lam­pa­sem. Koja­rzą się głów­nie z mun­du­rem, ale pro­jek­tanci zaanek­to­wali je jak swoje i poka­zują wła­ści­wie w stro­jach na każdą oka­zję. Możemy je zna­leźć w sty­li­za­cjach biu­ro­wych, w kre­acjach wie­czo­ro­wych, oczy­wi­ście spor­to­wych i casu­alo­wych, czyli codzien­nych. Taką wła­śnie codzienną sty­li­za­cję mam dla Was dzi­siaj, ale muszę przy­znać się do małego błędu, prze­cież nie ma osób nie­omyl­nych. Wła­ści­wie to nie błąd, ale mały dyso­nans.

Totalny luz

Święta, święta i po świę­tach, a nad­pro­gra­mowy kilo­gram, czy dwa nie­stety jest i łatwo nie odej­dzie. Łatwo przy­szło łatwo poszło nie­stety w tym przy­padku nie działa, a szkoda. Dla­tego, aby nie pozo­stał z nami na dłu­żej trzeba się za niego i za sie­bie zabrać. Nie jest łatwo, szcze­gól­nie, że jeste­śmy jesz­cze obje­dzeni, roz­le­ni­wieni i wła­ści­wie nic nam się nie chce oprócz zale­ga­nia na kana­pie, dla­tego nie pro­po­nuję niczego obci­słego, a raczej total­nie sty­li­za­cję na luzie.

Biało-czarny romans

Jak śpiewał zespół Kombi „Twój kolejny dzień zawsze black and white, kiedy pijesz coś zawsze …. ” podobno już nie black and white tylko czer­wone wino, bo wła­śnie usły­sza­łam w radiu, że gdy pijemy czer­wone wino to tak jak byśmy ćwi­czyły godzinę na siłow­ni……. Taaaak aku­rat. Nie­stety nie dosły­sza­łam ile tego wina, więc lepiej nie idźmy tą drogą bo w tej pogoni za formą i szczu­płą syl­wetką wpad­niemy w alko­ho­lizm ?

Marynarka z niespodzianką

Dziś mam dla Was bar­dzo cie­kawą pro­po­zy­cję, jedną z moich ostatnio ulubionych stylizacji. Gdy na nią patrzę to przy­cho­dzi mi na myśl powie­dze­nie „z tyłu liceum z przodu muzeum” i nie dla­tego, że mam zamiar Was kokie­to­wać cze­kając na kom­ple­menty, ale z powodu tej niecodziennej mary­narki od Pinko.  Z przodu wydaje się, że mam na sobie białą elegancką mary­narkę, połączoną ze sportową szarą bluzą z kap­tu­rem. A jak jest naprawdę?…

Parka w kwiaty

Nie­stety to jesz­cze nie pani wio­sna, ale nadzieja na jej rychłe nadej­ście coraz moc­niej roz­bu­dzona. Pro­jek­tanci rów­nież poczuli cieplejsze klimaty i proponują nam kwia­towe i tro­pi­kalne printy. W skle­pach nieśmiało poja­wiają się już wio­senne kolek­cje ubrań, a kwiaty są wła­ści­wie wszę­dzie na swe­trach, sukien­kach, bluz­kach, spor­to­wych rze­czach, butach i oczy­wi­ście kurt­kach.

Moda na wygodę

Przed nami week­end w związku z tym w dniu dzisiejszym wrzucamy na luz. Po całym tygodniu pracy i biegania chyba wszy­scy uwiel­biamy leniwe sobotnio- niedzielne poranki, czas wolny, a przede wszystkim wygodę. Stąd moja dzisiejsza pro­po­zy­cja jeansy, luźna bluza oraz parka, która jest z nami od wielu sezo­nów i mam wra­że­nie, że pozo­sta­nie jeszcze na długo.

Instagram