Pan­tone Color Insti­tute to naj­pro­ściej mówiąc firma kon­sul­tin­gowa, która pro­gno­zuje świa­towe trendy kolo­ry­styczne współ­pra­cując z glo­bal­nymi mar­kami. Czym jest kolor roku 2018? Według Pan­tone to coś wię­cej niż trendy w świe­cie pro­jek­to­wa­nia, to odzwier­cie­dle­nie tego, co jest potrzebne w dzi­siej­szym świe­cie. Zapew­nia stra­te­giczny kie­ru­nek dla świata tren­dów, wzor­nic­twa, pro­jek­tan­tów i marek.