Lateksowa niespodzianka

Święta coraz bli­żej, a Miko­łajki już za nami. Czy byli­ście grzeczni??? Cie­kawe jakie pre­zenty zna­la­zły się u Was pod poduszką??? Mój Miko­łaj bar­dzo mnie zasko­czył w tym roku, bo prze­szedł nie­złą trans­for­ma­cję od per­fum i kre­mów, przez biżu­te­rię, aż do tego roku czyli lateksu, a dokład­nie spodni z lateksu. Tak sobie sie­dzę i się zasta­na­wiam czy byłam grzeczna, czy może nie, a może mam być nie­grzeczna, ale prze­cież to Miko­łaj więc już sama nie wie­m hmmm. Jak sądzi­cie?

Na wysoki połysk

Witaj­cie ? Dziś tzw. sty­lóweczka, z któ­rej naj­chęt­niej bym nie wycho­dziła, ku ubo­le­wa­niom uko­cha­nego, bo prze­cież to nie szpile i nie mini. Wygodna casu­alowa sty­li­za­cja na co dzień, na week­end, czy na podróż, która oprócz tego, że jest bar­dzo wygodna, co może się wyda­wać nudne, dzięki kolo­rom i meta­licz­nemu bez­rę­kaw­ni­kówi, taka nie jest.

Lniana marynarka w pasy

Mamy chwi­lowy oddech od upa­łów i tro­chę wil­goci, więc mam dziś dla Was pro­po­zy­cję bar­dzo w tren­dach na to lato, lnianą mary­narkę w pio­nowe pasy od H&M. Oso­bi­ście nie prze­pa­dam za lnem, gdyż łatwo się gnie­cie i wygląda szybko jak psu z gar­dła, dla­tego ze spodniami, czy spód­ni­cami lnia­nymi lepiej uwa­żać, ale mary­narka to tro­chę co innego, gdyż jest na pod­szewce.

Kosmiczna dziewczyna

Mamy czas, gdy wszystko dookoła świeci, błysz­czy i migo­cze. Ja rów­nież posta­no­wi­łam zamie­nić się błysz­czącą bombkę lub czy­taj babkę ? Dziś tro­chę o kurtce pucho­wej w sza­lo­nym kolo­rze, a tro­chę o wykrę­co­nej sukience, bo kto to widział łączyć kratę z pan­terką, fal­ban­kami i to jesz­cze w nie­bie­skim kolo­rze. Jak wie­cie w modzie można wiele, a wła­ści­wie wszystko, ogra­ni­cza nas tylko wyobraź­nia i cza­sami nie­stety budżet ?

Futro w lecie?

Nie, nie będę tym razem roz­wo­dzić się nad kli­ma­tem i pogodą jaka jest tego lata, a tym bar­dziej pro­po­no­wać nosze­nie futrza­nych kur­tek, czy kami­ze­lek. Jest nato­miast ogromne przy­zwo­le­nie na nosze­nie futrza­nych dodat­ków, a ponad wszystko kla­pków z futer­kiem.

Instagram