Na wysoki połysk

Witaj­cie ? Dziś tzw. sty­lóweczka, z któ­rej naj­chęt­niej bym nie wycho­dziła, ku ubo­le­wa­niom uko­cha­nego, bo prze­cież to nie szpile i nie mini. Wygodna casu­alowa sty­li­za­cja na co dzień, na week­end, czy na podróż, która oprócz tego, że jest bar­dzo wygodna, co może się wyda­wać nudne, dzięki kolo­rom i meta­licz­nemu bez­rę­kaw­ni­kówi, taka nie jest.

Makowa panienka

Dobrze, może z tą panienką troszkę prze­sa­dzi­łam, ale tak mi się jakoś sko­ja­rzyło. Mamy piękne lato, dłu­gie dni, wszystko kwit­nie, naresz­cie ? Warto wyjść z domu i wyko­rzy­stać sprzy­ja­jące oko­licz­no­ści przy­rody i pospa­cerować. Dziś sty­li­za­cja ide­alna na letni spa­cer, ale oczy­wi­ście nie tylko.

Instagram