Kwintesencja kobiecości od Natalii Jaroszewskiej

Dziś mam dla Was suk­nię od pro­jek­tantki, która ponad wszystko pod­kre­śla kobie­cość i nasz natu­ralny sek­sa­pil. Mowa o Nata­lii Jaro­szew­skiej, która pro­jek­tuje swoje kre­acje już od wielu lat, a jej kolek­cje zawsze prze­peł­nione są kobie­co­ścią i nie zna­jącą wieku nutą boho.

Rozważna i romantyczna

Witaj­cie waka­cyj­nie. Dzi­siaj sty­li­za­cja bar­dzo roman­tyczna. Tytuł koja­rzy się z osiem­na­sto­wieczną Anglią i Jane Austen, ale sukienka bar­dziej wpi­suje się w lata sie­dem­dzie­siąte dwu­dzie­stego wieku. Tak naprawdę roman­tyczny strój towa­rzy­szy nam przez stu­le­cia i zawsze znaj­dzie swo­ich miło­śni­ków.

fashion news #6: Kobieta Natalii Jaroszewskiej

18 czerwca w nie­dzielę na Kra­kow­skim Przedmie­ściu odbyło się praw­dziwe święto mody, War­saw Fashion Street. To coroczne wyda­rze­nie sku­pia miło­śni­ków, znaw­ców mody, pro­jek­tan­tów, gwiazdy oraz osoby dla któ­rych moda ma zna­cze­nie. Zaw­sze jest to praw­dziwa uczta dla kone­se­rów, ale rów­nież dla zwy­kłych prze­chod­niów, bo tam dosłow­nie moda wycho­dzi na ulicę i jest w zasięgu wzroku i słu­chu ludzi spa­ce­ru­ją­cych. Zwień­cze­niem całego dnia poka­zów jest wie­czorna gala, na któ­rej w tym roku swoją naj­now­szą kolek­cję zapre­zen­to­wała piękna kobieta i zdolna pro­jek­tantka Nata­lia Jaro­szew­ska.

Instagram