Dziki stan

Czy nie macie wra­że­nia, że same dzi­kie zwie­rzęta są wokół nas??? I nie mam na myśli kie­row­ców na dro­dze, cho­ciaż cza­sem bywa, że i tam widać dzi­kie zwie­rzęta ? Dziś na tape­cie pan­terka, która jest obecna w naszych sza­fach i w kolek­cjach pro­jek­tan­tów co roku, ale tak mocno, jak w tym sezo­nie to nie pamię­tam od lat żeby była, a wie­eele pamię­tam ?

5 trendów na nowy 2018 rok

Dziś mia­łam pisać o tren­dach, które były modne, ale w 2018 roku powinny pole­ża­ko­wać sobie w sza­fie i pocze­kać na lep­szy dla nich moment, ale chyba nie mam nastroju żeby cze­go­kol­wiek się pozby­wać, dla­tego sku­pię się na tym co było i wciąż będzie modne w nad­cho­dzą­cym sezo­nie.

Czarownice są wśród nas ;)

Tak mi się sko­ja­rzyła dzi­siej­sza sty­li­za­cja ze zlo­tem cza­row­nic. Wiem, widać tylko mnie, ale były­śmy we trzy: ja, Syl­wia i Ewcia z apa­ra­tem. Nie wiem, czy to ten kape­lusz mnie tak inspi­ruje, czy nastrój, a może zbli­ża­jące się Hal­lo­ween, tak czy siak cza­row­nice są wśród nas ? Nie­dawno wró­ci­łam ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i to co tam się dzieje przed świę­tem Hal­lo­ween to istne sza­leń­stwo.

Instagram