Moschino X H&M

To już kolejna koope­ra­cja zna­nego pro­jek­tanta i domu mody ze skan­dy­naw­ską sie­ciówką. Przed Moschino były takie marki jak Bal­main, Erdem, Isa­bel Marant, czy Kenzo i Alek­san­der Wang, a to tylko część z nich. Zaw­sze te koope­ra­cje zakoń­czone były ogrom­nym suk­ce­sem, a słynne dan­tej­skie sceny przy zaku­pach ogra­ni­czo­nej ilo­ści ubrań prze­szły do histo­rii.

Dziki stan

Czy nie macie wra­że­nia, że same dzi­kie zwie­rzęta są wokół nas??? I nie mam na myśli kie­row­ców na dro­dze, cho­ciaż cza­sem bywa, że i tam widać dzi­kie zwie­rzęta ? Dziś na tape­cie pan­terka, która jest obecna w naszych sza­fach i w kolek­cjach pro­jek­tan­tów co roku, ale tak mocno, jak w tym sezo­nie to nie pamię­tam od lat żeby była, a wie­eele pamię­tam ?

Powrót na plac zabaw

Nie­stety waka­cje dobie­gły końca i czas powró­cić na nasz plac zabaw do naszych codzien­nych obo­wiąz­ków i aktyw­no­ści. Znów czeka nas mnó­stwo nie­ocze­ki­wa­nych wyzwań i nie­spo­dzia­nek z któ­rymi będziemy musiały się zmie­rzyć z god­no­ścią ? Nasze dzieci z pew­no­ścią nam ich nie omiesz­kają dostar­czyć w hur­to­wych ilo­ściach.

Nogi, jak z bilbordu

Każdy chyba w naszym kraju wie kim jest Anna Lewan­dow­ska i pra­wie każdy chciałby po tro­chu mieć coś jak Ania. Jedni zazdrosz­czą jej męża, inni chcą mieć takie wyspor­to­wane ciało, szcze­gól­nie po ciąży, jesz­cze inni cho­ciaż zbli­żyć się do stanu jej konta, a my mamy coś co Ania ma ? Ostat­nio z bil­bor­dów spo­gląda na nas jej dłu­go­noga postać w fiku­śnych raj­sto­pach i wie­cie co, sku­si­łam się na takie, a co…. wio­sna w kalen­da­rzu, tem­pe­ra­tura nas nie roz­piesz­cza i raj­stopki się przy­da­dzą zanim odsło­nimy nasze bla­dziut­kie nóżki, o ile nie zain­we­sto­wa­ły­śmy w samo­opa­lacz ?

Lateks hot or not?

Witaj­cie po prze­rwie, która była spo­wo­do­wana prze­szcze­pem nerki mojej córci. Bywają cza­sem w życiu sytu­acje, gdy myśle­nie o ciu­chach to ostat­nie na co macie ochotę, a tym bar­dziej pozo­wa­nie do zdjęć. Gdy spo­ty­kają nas cięż­kie doświad­cze­nia nie zasta­na­wiamy się zupeł­nie nad naszym wyglą­dem tylko dbamy o to by naj­bliż­szym nic się nie stało lub pod­cho­dzimy zada­niowo krok po kroku zbli­ża­jąc się do zdro­wia i szczę­ścia całej rodziny, bo w takich sytu­acjach cho­ruje cała rodzina. Skoro jestem z powro­tem to znak, że wszystko wraca do normy i można wró­cić do codzien­no­ści.

Spódnica w kwiaty

30 paździer­nika obcho­dzi­li­śmy dzień spód­nicy, dla­tego pomy­śla­łam, że warto coś o niej napi­sać, jak by nie było to jeden z nie­wielu atry­bu­tów zare­zer­wo­wany wyłącz­nie dla dziew­czyn. Oczy­wi­ście były próby wro­giego prze­ję­cia spód­nicy, Marc Jacobs pró­bo­wał wylan­so­wać taką modę dla męż­czyzn, ale na szczę­ście dla nich to się nie przy­jęło.

Golf, golfik, golfunio

Kochani dziś wielki powrót swe­tra z gol­fem. Jeżeli jeste­ście w podob­nym wieku co ja to z pew­no­ścią macie w swo­jej sza­fie swe­try z gol­fem, które są gdzieś głę­boko wci­śnięte i tro­chę zapo­mniane. Teraz jest wła­śnie pora aby je wyjąć, odku­rzyć i znów nosić z dumą. Przez wiele lat były niemodne, a w tym sezo­nie przy­po­mnieli sobie o nim chyba wszy­scy pro­jek­tanci, Ci naj­zna­mie­nitsi, jak i Ci mniej znani, a skoro są w kolek­cjach naj­więk­szych to rów­nież w każ­dej sie­ciówce rów­nież je znaj­dziemy.

fashion news #10: energia Nowego Yorku w nowej kolekcji H&M Studio

W dniu dzisiejszym odbył się pokaz prasowy H&M Studio, na którym można było przyjrzeć się i namacalnie ocenić walory nowej kolekcji Urban Sophistication . Kolekcja pojawi się w wybranych sklepach oraz sklepie internetowym H&M już 14 września.  A jaka jest? No cóż…

fashion news #7: kolejny znany projektant tworzy kolekcję dla H&M

H&M wyja­wiło pil­nie strze­żony sekret: kolej­ną eks­klu­zyw­ną kolek­cję stwo­rzy dla nich mieszkającyw Lon­dy­nie pro­jek­tant, uwiel­biany  przez takie gwiazdy jak Emma Stone, Ruth Negga, Keira Knightley czy Nicole Kidman, jak i świat mody – ERDEM

Balans jest najważniejszy

Wresz­cie jest…przyszła!  Mam nadzieję,że zosta­nie na długo i będzie piękna – wio­sna. Pro­gnozy na week­end są osza­ła­mia­jące bo 20 w sobotę, 21 w nie­dzielę woooow. No i jak tu się ubrać? Wygod­nie ? Dzi­siej­sza kobieta, wio­senna kobieta ma o tyle łatwiej, że do mody codzien­nej pazu­rami wdarła się moda spor­towa. Oczy­wi­ście bar­dzo nas to cie­szy, bo ile można cho­dzić w szpil­kach.

Biało-czarny romans

Jak śpiewał zespół Kombi „Twój kolejny dzień zawsze black and white, kiedy pijesz coś zawsze …. ” podobno już nie black and white tylko czer­wone wino, bo wła­śnie usły­sza­łam w radiu, że gdy pijemy czer­wone wino to tak jak byśmy ćwi­czyły godzinę na siłow­ni……. Taaaak aku­rat. Nie­stety nie dosły­sza­łam ile tego wina, więc lepiej nie idźmy tą drogą bo w tej pogoni za formą i szczu­płą syl­wetką wpad­niemy w alko­ho­lizm ?

Instagram