Czy zna­cie już kosme­tyki marki Janda? Jeżeli nie wszyscy to warto poznać w pełni pol­ską markę, pol­ską myśl tech­niczną, która sta­wia na prawdę, na siłę i wiarę w sie­bie. Jest skie­ro­wana do Nas, zabie­ga­nych kobiet, mam, kobiet biznesu, matek polek, które czę­sto z braku czasu sta­wiają sie­bie na ostat­nim miej­scu po rodzi­nie i wszyst­kich obo­wiąz­kach. Wiele z nas marzy o zabie­gach popra­wia­ją­cych naszą urodę, wygląd i stan naszej skóry, ale zwy­czaj­nie na sys­te­ma­tyczne wizyty u kosme­tyczki nie mamy czasu. Dla­tego marka wycho­dzi nam naprze­ciw z coraz to nowymi pro­duk­tami, skie­ro­wa­nymi głów­nie do kobiet doj­rza­łych i do skóry doj­rza­łej, by uła­twić i uprzy­jem­nić nam życie, a my aby­śmy były pięk­niej­sze.