Moda i wygoda

Dro­gie dziew­czyny w modzie nade­szły szcze­gólne czasy, kiedy zakła­da­jąc do sukienki, czy spód­nicy spor­towe buty jeste­śmy bar­dziej trendy i bar­dziej modne niż w naj­now­szych Labo­uti­nach. Nie­wia­ry­godne, ale praw­dziwe. Oso­bi­ście nie ukry­wam, że bar­dzo mi się ten wygodny trend podoba i wszystko byłoby ok, gdyby nie nade­szła moda na brzyd­kie buty spor­towe, a dokład­nie im brzyd­sze tym mod­niej­sze.

Wielki błękit

Dziś sty­li­za­cja bar­dzo na luzie, pełna pozy­tyw­nej ener­gii i pięk­nych jesien­nych kolo­rów. Ostat­nio zako­chana jestem w swe­trach, róż­nych swe­trach: dużych maxi, małych, kolo­ro­wych, gład­kich, a także w printy. Będzie­cie mi musiały wyba­czyć bo w tym mie­siącu będzie tego sporo i nie wiem, czy to już sta­rość, że podo­bają mi się rze­czy wygodne, czy jed­nak pora roku i pogoda nie do końca sprzyja stro­je­niu się i tzw. wylasz­cza­niu.

Czerwona kołderka

Czy macie tak cza­sem, że nie chce Wam się wycho­dzić spod koł­dry? Bo ja mam tak bar­dzo czę­sto, gdy nadchodzi jesień. Tak sobie pomy­śla­łam, żeby koł­derkę zabrać ze sobą. Dziś sty­li­za­cja na taki dzień, kiedy nie musimy iść do pracy, mamy wię­cej luzu i nie chcemy ele­gancko się ubie­rać.

Instagram