Dziki stan

Czy nie macie wra­że­nia, że same dzi­kie zwie­rzęta są wokół nas??? I nie mam na myśli kie­row­ców na dro­dze, cho­ciaż cza­sem bywa, że i tam widać dzi­kie zwie­rzęta ? Dziś na tape­cie pan­terka, która jest obecna w naszych sza­fach i w kolek­cjach pro­jek­tan­tów co roku, ale tak mocno, jak w tym sezo­nie to nie pamię­tam od lat żeby była, a wie­eele pamię­tam ?

Nogi, jak z bilbordu

Każdy chyba w naszym kraju wie kim jest Anna Lewan­dow­ska i pra­wie każdy chciałby po tro­chu mieć coś jak Ania. Jedni zazdrosz­czą jej męża, inni chcą mieć takie wyspor­to­wane ciało, szcze­gól­nie po ciąży, jesz­cze inni cho­ciaż zbli­żyć się do stanu jej konta, a my mamy coś co Ania ma ? Ostat­nio z bil­bor­dów spo­gląda na nas jej dłu­go­noga postać w fiku­śnych raj­sto­pach i wie­cie co, sku­si­łam się na takie, a co…. wio­sna w kalen­da­rzu, tem­pe­ra­tura nas nie roz­piesz­cza i raj­stopki się przy­da­dzą zanim odsło­nimy nasze bla­dziut­kie nóżki, o ile nie zain­we­sto­wa­ły­śmy w samo­opa­lacz ?

Kosmiczna dziewczyna

Mamy czas, gdy wszystko dookoła świeci, błysz­czy i migo­cze. Ja rów­nież posta­no­wi­łam zamie­nić się błysz­czącą bombkę lub czy­taj babkę ? Dziś tro­chę o kurtce pucho­wej w sza­lo­nym kolo­rze, a tro­chę o wykrę­co­nej sukience, bo kto to widział łączyć kratę z pan­terką, fal­ban­kami i to jesz­cze w nie­bie­skim kolo­rze. Jak wie­cie w modzie można wiele, a wła­ści­wie wszystko, ogra­ni­cza nas tylko wyobraź­nia i cza­sami nie­stety budżet ?

Spodnie z lampasem

Nie wyobra­żam sobie, aby w tym sezo­nie nie poka­zać spodni z lam­pa­sem. Koja­rzą się głów­nie z mun­du­rem, ale pro­jek­tanci zaanek­to­wali je jak swoje i poka­zują wła­ści­wie w stro­jach na każdą oka­zję. Możemy je zna­leźć w sty­li­za­cjach biu­ro­wych, w kre­acjach wie­czo­ro­wych, oczy­wi­ście spor­to­wych i casu­alo­wych, czyli codzien­nych. Taką wła­śnie codzienną sty­li­za­cję mam dla Was dzi­siaj, ale muszę przy­znać się do małego błędu, prze­cież nie ma osób nie­omyl­nych. Wła­ści­wie to nie błąd, ale mały dyso­nans.

Instagram