Dziś przed­sta­wiam pro­dukt, który ma ogromną szansę namie­szać, a nawet zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać spo­sób prze­wo­że­nia star­szych dzieci w samo­cho­dach. Star­szych mam na myśli 2 i 3 grupę wie­kową, czyli od 5 roku życia i 15 kg. Zanim dowie­cie się co to za pro­dukt zazna­czam, że nie chcę nikogo odwo­dzić od uży­wa­nia fote­li­ków, ale chcę aby­ście poznały nowe i rów­nie bez­pieczne urzą­dze­nie, które nie­by­wale uła­twi nam i naszym naj­bliż­szym życie.

Zdaję sobie sprawę, że więk­szość z Nas nie lubi, a czę­sto boi się zmian. Jest to zro­zu­miałe dla­tego na spo­koj­nie poczy­taj­cie i zapo­znaj­cie się fak­tami.

Smart Kid Belt to urzą­dze­nie, które sku­tecz­nie zastę­puje fote­lik samo­cho­dowy. Zakła­damy je na pas samo­cho­dowy i dopa­so­wu­jemy do wzro­stu dziecka. Zapy­ta­cie, ale czy to bez­pieczne? To oczy­wi­ste i naj­waż­niej­sze pyta­nie, które się nasuwa wszyst­kim rodzi­com. SKB jest opa­ten­to­wa­nym pol­skim pro­duktem posia­da­ją­cym naj­waż­niej­sze cer­ty­fi­katy bez­pie­czeń­stwa wyma­gane w Pol­sce i Euro­pie, a także w Sta­nach Zjed­no­czo­nych tj. ECE4404 oraz FMVSS213. Wszyst­kie testy zde­rze­niowe świad­czące o bez­pie­czeń­stwie urzą­dze­nia producent publi­kuje na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej i na face­bo­oku. Na spo­koj­nie można je porów­nać z testami firm pro­du­ku­ją­cych fote­liki o ile te takowe zamiesz­czają, a jak się orien­tuję to wiele z nich w ogóle nie udo­stęp­nia takich testów…. hmmm. Pano­wie pew­nie zasta­na­wiają się, czy nie dostaną man­datu?? Nie, nie dosta­nie­cie, gdyż urzą­dze­nie jest zgodne z kodek­sem dro­go­wym art.39 p.3 i posiada wszyst­kie wyma­gane cer­ty­fi­katy. Ale dość o cer­ty­fi­ka­tach, a czas powie­dzieć o naj­waż­niej­szych zale­tach SKB. Przede wszyst­kim jest nie­zwy­kle wygodny w użyt­ko­wa­niu. Można go nosić w naszej torebce, ple­caku dziecka, czy zmie­ści się do samo­cho­do­wego schowka. Koniec z prze­no­sze­niem i dźwi­ga­niem cięż­kich fote­li­ków. Teraz można SKB mieć w kilku samo­cho­dach, spre­zen­to­wać dziad­kom, czy komuś kto odbiera nasze dziecko ze szkoły, gdy my nie możemy. Cena śred­nio wacha się około 100 pln więc nie powala i jest w zasięgu każ­dego. Jeżeli mamy kil­koro dzieci to możemy trójkę naszych pociech prze­wo­zić na tyl­nej kana­pie, a z fote­li­kami już to się nie uda. Poza tym świet­nie spraw­dzi się w tak­sówce, czy wszędzie tam gdzie zamon­to­wane są pasy bez­pie­czeń­stwa. Szwedzcy naukowcy już dawno odkryli, że dzieci od 135 cm wzro­stu powinny być prze­wo­żone bez fote­li­ków i pod­kła­dek, pod warun­kiem wła­ści­wego dopa­so­wa­nia pasów bez­pie­czeń­stwa, tak po pro­stu jest bez­piecz­niej, a Szwe­dzi wiodą prym w bez­pie­czeń­stwie jazdy i bez­pie­czeń­stwie pasa­że­rów. Ja uży­wam SKB od dawna i jestem bar­dzo zado­wo­lona, choć na początku pod­cho­dzi­łam scep­tycz­nie do tematu jak pew­nie każdy. Sprawdź­cie sami, bo naprawdę warto, a nowe nie zna­czy złe, nowe zmie­nia nam czę­sto życie, ale często na lep­sze ? Świat się zmie­nia, my się zmie­niamy, czy będzie to rewo­lu­cja, czy ewo­lu­cja zależy tylko od Nas. Wszyst­kiego dobrego.