Witaj­cie waka­cyj­nie. Dzi­siaj sty­li­za­cja bar­dzo roman­tyczna. Tytuł koja­rzy się z osiem­na­sto­wieczną Anglią i Jane Austen, ale sukienka bar­dziej wpi­suje się w lata sie­dem­dzie­siąte dwu­dzie­stego wieku. Tak naprawdę roman­tyczny strój towa­rzy­szy nam przez stu­le­cia i zawsze znaj­dzie swo­ich miło­śni­ków.

Jako, że kobieta zmienną jest co było widoczne u Nas na blogu w ostat­nich postach (mam na myśli sexy look czer­wony oraz grzeczny i ele­gancki look biało-żółty) dzi­siaj sukienka od bar­dzo zdol­nej pol­skiej pro­jek­tantki Nata­lii Jaro­szew­skiej w stylu boho w piękne roman­tyczne kwiatki. Sukienki maxi w lecie świet­nie się spraw­dzają, więk­szość z nas wygląda w nich naprawdę dobrze, a my możemy się poczuć tro­chę jak księż­niczki ? Która z Nas o tym nie marzyła w dzie­ciń­stwie, albo i póź­niej. Ja tak ? Może i jakiś książę na bia­łym koniu się znaj­dzie, choć na chwilę zanim czar pryśnie w końcu mamy waka­cje ? Poz­dra­wiam cie­plutko.

fot. Ewa Szalewicz

 

sukienka Natalia Jaroszewska

drewniaki Rebacca Minkoff

kapelusz Lizzy