Są cza­sem w naszym życiu takie momenty, że musimy lub chcemy zwol­nić tempo naszego życia i po pro­stu odpo­cząć. Robimy wtedy sobie wolne od sztyw­nych reguł, czę­sto znie­na­wi­dzo­nych przez nas zasad ubioru i zakła­damy kochany dre­sik. Ale zanim wszy­scy domow­nicy nas zlek­ce­ważą i nie będą na nas mogli patrzeć…. możemy to zro­bić z klasą nie odstra­sza­jąc wszyst­kich wcze­śniej wymie­nio­nych i przy­pad­ko­wego kuriera, który wpad­nie z prze­syłką.

Obec­nie więk­szość marek ma w swo­ich kolek­cjach ubra­nia spor­towe, są też marki nowe, które od nie­dawna są na naszym rynku tak jak ta, którą mam dziś na sobie. Wra­ca­jąc do wygody, możemy wyglą­dać pięk­nie rów­nież w wygod­nym dre­sie, ważne aby był este­tyczny, a nie wyglą­dał jak­by­śmy nim pil­nie umyły podłogę ? ba nawet możemy w nim wyglą­dać sexi. Ja wybra­łam piękny róż, który samym kolo­rem wpra­wia mnie w pozy­tywny nastrój i dodaje ener­gii. Welu­rowe spodnie i cie­pły, otu­la­jący swe­ter pocho­dzą z nowej kolek­cji marki Kaos, do tego mięk­kie i wygodne sne­akersy Nike i gotowa na relax.

fot. Ewa Szalewicz

 

spodnie Kontatto

bluzka Twin Set

sweter Kontatto

buty Nike

okulary Oakley