Czy prak­tyczne zakupy to nudne zakupy? Nie­ko­niecz­nie. To jak by ktoś uwa­żał kla­sykę za nudną. Nie zawsze musimy się wyróż­niać i zwra­cać na sie­bie uwagę stro­jem. Są dni kiedy chcemy wyglą­dać dobrze, ale nie rzu­cać się w oczy. To tro­chę tak jak było w szkole kiedy nie byli­śmy do końca przy­go­to­wani, a nauczy­ciel prze­cią­gał dłu­go­pi­sem w dzien­niku po liście obec­no­ści z zamia­rem wyrwa­nia kogoś do odpo­wie­dzi. Chyba wszy­scy znamy to uczu­cie, oj dobrze że już nie wróci ? Wtedy zde­cy­do­wa­nie wole­li­śmy pozo­stać nie­zau­wa­żeni.

Warto więc cza­sem skło­nić się ku prak­tycz­nym zaku­pom, które będą słu­żyć nam jako baza do wielu naszych sty­li­za­cji. Taką prak­tyczną pro­po­zy­cją dziś są czarne rurki z wyso­kim sta­nem. Gład­kie, nie­po­szar­pane o kla­sycz­nej linii kroju. Są lekko ela­styczne dla­tego zniosą dziel­nie waha­nia wagi w jedną, czy druga stronę, mogą sta­no­wić świetną skła­dową stroju do biura z koszulą i mary­narką lub na week­en­dowy wypad za mia­sto z sza­rym gol­fem i sni­ker­sami. Pasują do wszyst­kiego, ale naj­waż­niej­szą ich zaletą jest to, że wyszczu­plają syl­wetkę i wydłu­żają optycz­nie nasze nogi. Pokom­bi­nuj­cie z nowymi sty­li­za­cjami na nad­cho­dzącą jesień, a prak­tyka czyni mistrza ? Powo­dze­nia.

fot. Ewa Szalewicz

 

spodnie, bluzka, marynarka Pinko

apaszka Mohito

buty Giuseppe Zanotti

okulary Miu Miu