Nie­stety waka­cje dobie­gły końca i czas powró­cić na nasz plac zabaw do naszych codzien­nych obo­wiąz­ków i aktyw­no­ści. Znów czeka nas mnó­stwo nie­ocze­ki­wa­nych wyzwań i nie­spo­dzia­nek z któ­rymi będziemy musiały się zmie­rzyć z god­no­ścią ? Nasze dzieci z pew­no­ścią nam ich nie omiesz­kają dostar­czyć w hur­to­wych ilo­ściach.

 

Znów zaczy­nają się pobudki do szkoły, prace domowe, nie te zestawy ubrań, złe skar­petki i wiele innych nie­oczy­wi­stych pro­ble­mów. Nam pozo­staje się z nimi zmie­rzyć i nie zwa­rio­wać ? Aby łatwiej i mniej bole­śnie przy­szło nam zmie­rzyć się z trud­no­ściami dnia codzien­nego dzi­siej­sza sty­li­za­cja total­nie na luzie i peł­nej wygo­dzie. Spodnie dre­sowe marki adi­das, które kupi­łam chyba 15 lat temu, a które znów wra­cają do łask i można je zna­leźć w nowych kolek­cjach, spor­towe buty z któ­rymi pra­wie możemy się nie roz­sta­wać i meta­liczna kurtka bom­berka, rów­nież bar­dzo w tren­dach na jesień. Pełna wygoda i pełna goto­wość do zadań spe­cjal­nych. Powo­dze­nia ?

fot. Ewa Szalewicz

 

kurtka Jijil

spodnie Adidas

bluzka American Eagle

buty Y-3 Yohji Yamamoto 

okulary H&M