Do dzi­siej­szej sty­li­za­cji zain­spi­ro­wała mnie nasza zmienna jesienna pogoda. Pro­jek­tan­tów marki Twin Set chyba rów­nież, a wła­śnie od tej marki jest dzi­siej­sza sty­li­za­cja. Nie wiem jak na Was, ale na mnie pogoda ma ogromny wpływ, na mój nastrój, na kolory które mam ochotę danego dnia zało­żyć no i oczy­wi­ście kroje, które są czę­sto ści­śle zwią­zane z porami roku. Dziś sza­ro­ści prze­pla­tają się z kolo­rami żół­tymi, a w połą­cze­niu z pięk­nymi odcie­niami liści i dzi­kiego wina two­rzą nastro­jową jesienną opo­wieść.

Piękny cie­pły swe­ter sukienka z wize­run­kiem dzi­kiego kota to mój must have tej jesieni, a przy­znam się że nie tylko tej bo mam w sza­fie podobny swe­ter od dobrych ośmiu lat kiedy jesz­cze nie był aż tak modny i zwy­czaj­nie go uwiel­biam. Taki swe­ter jest po pro­stu prak­tyczny i cie­pły. Można go nosić z legin­sami, spodniami rur­kami, a także jako sukienkę do raj­stop. Żółty płaszcz spra­wia, że wyglą­damy pogod­nie, pozy­tyw­nie, a plus uśmiech na twa­rzy suk­ces muro­wany ? Pięk­nego jesien­nego dnia ?

fot. Ewa Szalewicz

 

płaszcz Twin Set

sweter Twin Set

buty Kazar 

torebka Patrizia Pepe

okulary H&M