slajd2
slajd 1
slajd3

beauty news #1: Nowa linia Perfecty Fenomen C

Rodzina Perfekty znacząco się powiększyła o nowe energetyczne produkty, tym razem z witaminą C. Brzmi zdrowo? Dla mnie bardzo 😉 Produkty w trakcie testów, więc niebawem do Was wrócę, a tymczasem krótka informacja o tym co? gdzie? i za ile?…

Zrobione na szaro.

Kochani kontynuujemy naszą zabawę modą mamy i córki pod hasłem Family. Tym razem wybrałyśmy się na spacer po okolicy, którą obie bardzo lubimy bo tam dorastała Nika. Wyścigi to taka mała wieś w dużym mieście. Konie, kozy, koty, rzeczka zwana smródką i sielska atmosfera przenosi nas z warszawskich klimatów, pozwalając głęboko odetchnąć, porozmawiać, pośmiać się i spędzić razem miłe chwile.

O matko z córką!

Wpi­su­jąc w wyszu­ki­warce hasło „Moda dla mamy i córki” zna­la­złam pro­po­zy­cje dla małych dziew­czy­nek i ich mam…hmmm, a co kiedy nasze księż­niczki stają się nasto­lat­kami? Niczego już dla nas nie ma? Nic bardziej mylnego. To że nie ma tego w wirtualnej rzeczywistości, nie oznacza, że nie ma tego w naszej codzienności.

Odlo­towa sty­li­za­cja.

Pióra są cały czas w modzie. Wyda­wało by się, że wypada je nosić tylko na wie­czór, ale w dodat­kach możemy prze­my­cić je także na dzień. Ja to zro­bi­łam.  Cała ta sty­li­za­cja jest bar­dzo paste­lowa, pudrowy róż, jasne sza­ro­ści i beże nadają jej roman­tycz­nego, bar­dzo cie­płego cha­rak­teru.

Siła kobiety

Cie­kawa jestem czy lubi­cie sty­li­za­cje etno, bo ja bar­dzo. Dla­tego dzi­siaj wybra­łam bluzę inspi­ro­waną szwedz­kim folk­lo­rem z kolek­cji H&M Stu­dio, którą uważam za  wyjąt­kowo udaną. Tema­tem prze­wod­nim jest kobieca siła, a cała linia jest bar­dzo etno.

Kenzo dla H&M

Wiel­kimi kro­kami zbliża się do skle­pów kolejna kolek­cja, owoc współ­pracy świa­to­wego domu mody KENZO z sie­ciówką H& M. Już 3 listo­pada ul. Mar­szał­kow­ska, a dokład­nie fla­gowy sklep H& M będzie przy­po­mi­nać czasy PRLu  z kolejkami pod Domami Cen­trum. Tego dnia pojawi się w sprze­daży na całym świecie kolek­cja nie podobna do żad­nej innej.

Na prze­kór chan­drze.

Po prze­pięk­nym wrze­śniu, który nas roz­piesz­czał tem­pe­ra­tu­rowo i sło­necz­nie, nie­stety nade­szła jesień. Zro­biła to z taką inten­syw­no­ścią, że pies z kulawą nogą nie chce wyjść z domu.

Moda wraca.

Dżins to mate­riał, który ni­gdy nie wycho­dzi z mody. Mogą zmie­niać ­się odcie­nie, czy fasony, można wycie­rać go, far­bo­wać, drzeć, gnieść, a i tak będzie wyglą­dać ­świet­nie. Kurtka dżin­sowa, bo o niej dziś ­bę­dzie mowa prze­żywa rene­sans i jest must have tego oraz przy­szłego sezonu.

Przez lata nauczyłem się, że w ubraniu najważniejsza jest kobieta, która je nosi
Yves Saint Laurent

#Czarny w roli głównej.

Gdy zasta­na­wia­łam się nad sty­li­za­cjami na ten tydzień w gło­wie i sercu miałam tylko jeden kolor, czarny. Nie śmiem nawet w myślach łączyć mody z tym co się dzieje na sce­nie poli­tycz­nej oraz z tym co poli­tycy chcą zafun­do­wać pol­skim kobie­tom i ich rodzi­nom, nie­stety nie da się przed tym uciec, dla­tego taki wła­śnie kolor towa­rzy­szy mi w tym tygo­dniu. Pozwól­cie zatem, że sku­pię się tylko na zdję­ciach, a komen­tarz pozo­sta­wię Wam.

Czarna mamba.

Kilka dni temu poja­wiła się prośba o wię­cej „ludz­kich” sty­li­za­cji, dostęp­niej­szych finan­sowo. Pro­szę bar­dzo, oto jedna z nich 😉

Instagram