slajd2
slajd 1
slajd3

Smart casual od J&Joy

Dziś chcę Wam przed­sta­wić nową markę na rynku pol­skim, ale dosko­nale znaną Euro­pej­czy­kom m.in. Fran­cu­zom, Szwaj­ca­rom, Wło­chom, ale przede wszyst­kim Bel­gom skąd marka się wywo­dzi. Firma J& Joy to pro­po­zy­cje dla całej rodziny. Wygodne, spor­towe i casu­alowe rze­czy, ale z pazu­rem, nutą non­sza­lan­cji i oczy­wi­ście zgodne z naj­now­szymi tren­dami.

Letnia sukienka jesienią

Czę­sto jest tak, że gdy przy­cho­dzi jesień zaczy­namy prze­or­ga­ni­zo­wy­wać naszą gar­de­robę i cho­wamy let­nie rze­czy na przy­szły sezon letni, a wyj­mu­jemy te cie­plej­sze. Tak oczy­wi­ście powinno być, ale są wyjątki. Taką rze­czą, która może z nami jesz­cze pozo­stać jest let­nia sukienka, która w tym sezo­nie prze­pięk­nie kom­po­nuje się z cie­płym, gru­bym, czę­sto over­si­zo­wym swe­trem.

Praktyka czyni mistrza

Czy prak­tyczne zakupy to nudne zakupy? Nie­ko­niecz­nie. To jak by ktoś uwa­żał kla­sykę za nudną. Nie zawsze musimy się wyróż­niać i zwra­cać na sie­bie uwagę stro­jem. Są dni kiedy chcemy wyglą­dać dobrze, ale nie rzu­cać się w oczy. To tro­chę tak jak było w szkole kiedy nie byli­śmy do końca przy­go­to­wani, a nauczy­ciel prze­cią­gał dłu­go­pi­sem w dzien­niku po liście obec­no­ści z zamia­rem wyrwa­nia kogoś do odpo­wie­dzi. Chyba wszy­scy znamy to uczu­cie, oj dobrze że już nie wróci ? Wtedy zde­cy­do­wa­nie wole­li­śmy pozo­stać nie­zau­wa­żeni.

Bezpieczeństwo i funkcjonalność, czyli Smart Kid Belt

Jakiś czas temu przed­sta­wi­łam Wam urzą­dze­nie SKB czyli Smart Kid Belt słu­żące do bez­piecz­nego prze­wozu star­szych dzieci w samo­cho­dach. Star­szych czyli od 5 roku życia. Urzą­dze­nie, które z powo­dze­niem zastę­puje fote­lik samo­cho­dowy, a potwier­dzone jest to naj­no­wo­cze­śniej­szymi bada­niami i testami bez­pie­czeń­stwa w Euro­pie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Dziś, gdy mamy począ­tek roku szkol­nego chcę podzie­lić się z Wami tym, jak SKB uła­twił moje życie.

Powrót na plac zabaw

Nie­stety waka­cje dobie­gły końca i czas powró­cić na nasz plac zabaw do naszych codzien­nych obo­wiąz­ków i aktyw­no­ści. Znów czeka nas mnó­stwo nie­ocze­ki­wa­nych wyzwań i nie­spo­dzia­nek z któ­rymi będziemy musiały się zmie­rzyć z god­no­ścią ? Nasze dzieci z pew­no­ścią nam ich nie omiesz­kają dostar­czyć w hur­to­wych ilo­ściach.

Sexi z klasą

Czy sek­sowny wygląd jest rów­no­znaczny z wul­gar­nym? Abso­lut­nie nie. Wło­ska marka Pinko pro­po­nuje kobiece i bar­dzo sek­sowne modele na nad­cho­dzącą jesień. Udaje im się nie prze­kro­czyć tej cien­kiej gra­nicy pomię­dzy kiczem i wul­gar­no­ścią, a byciem sexi z klasą.

Marynarka w kratę

Dziś mam dla Was kolejny trend, który moc­niej zabły­śnie dopiero jesie­nią. Krata to bar­dzo kla­syczny print, dla­tego pra­wie ni­gdy nie wycho­dzi z mody. Cza­sem jest tylko bar­dziej widoczny, a cza­sem mniej. Od ubie­głego sezonu trzyma się bar­dzo mocno i rów­nież tej jesieni krata będzie na topie.

Moda i wygoda

Dro­gie dziew­czyny w modzie nade­szły szcze­gólne czasy, kiedy zakła­da­jąc do sukienki, czy spód­nicy spor­towe buty jeste­śmy bar­dziej trendy i bar­dziej modne niż w naj­now­szych Labo­uti­nach. Nie­wia­ry­godne, ale praw­dziwe. Oso­bi­ście nie ukry­wam, że bar­dzo mi się ten wygodny trend podoba i wszystko byłoby ok, gdyby nie nade­szła moda na brzyd­kie buty spor­towe, a dokład­nie im brzyd­sze tym mod­niej­sze.

Prawie jak syrena

Dro­gie dziew­częta dziś zdję­cia zrobione nad Wisłą przy fon­tan­nach bo upał nie­mi­ło­sierny, ale pomimo tych tro­pi­kal­nych tem­pe­ra­tur i wil­got­no­ści wiem, że za chwilę bar­dzo za nimi zatę­sk­nię. Na zewnątrz 32 stop­nie, a na nie­bie lampa, a ja aż nie mam sumie­nia tego pisać, ale mam dla Was już kolek­cję jesienną.

Kwintesencja kobiecości od Natalii Jaroszewskiej

Dziś mam dla Was suk­nię od pro­jek­tantki, która ponad wszystko pod­kre­śla kobie­cość i nasz natu­ralny sek­sa­pil. Mowa o Nata­lii Jaro­szew­skiej, która pro­jek­tuje swoje kre­acje już od wielu lat, a jej kolek­cje zawsze prze­peł­nione są kobie­co­ścią i nie zna­jącą wieku nutą boho.

Odsłaniamy ramiona z Dorotą Goldpoint

Dziś mam dla Was zwiewną suknię od pol­skiej pro­jek­tantki Doroty Gold­pont. Jest wyko­nana z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu, dzięki czemu jest bar­dzo lekka i prze­wiewna. Mate­riał pięk­nie pra­cuje w ruchu, a my olśnie­wamy kocimi ruchami i powłó­czy­stym spoj­rze­niem (nie, nie kro­kiem) ?

Instagram