Witaj­cie ? Dziś tzw. sty­lóweczka, z któ­rej naj­chęt­niej bym nie wycho­dziła, ku ubo­le­wa­niom uko­cha­nego, bo prze­cież to nie szpile i nie mini. Wygodna casu­alowa sty­li­za­cja na co dzień, na week­end, czy na podróż, która oprócz tego, że jest bar­dzo wygodna, co może się wyda­wać nudne, dzięki kolo­rom i meta­licz­nemu bez­rę­kaw­ni­kówi, taka nie jest.

Można by powie­dzieć że tu trend na tren­dzie, bo golfy w tym sezo­nie bar­dzo mocno wró­ciły do łask, spodnie dre­sowe nosimy do pra­wie wszyst­kiego od ubie­głego sezonu. Dre­sik koja­rzył się albo z dłu­go­wło­sym spor­tow­cem z byłego NRD, albo z wyj­ściem na siłow­nię, albo z domo­wym dre­sem pod tytu­łem nie zacze­piaj mnie dziś kocha­nie ? Obec­nie dres wkro­czył na wyż­szy poziom wta­jem­ni­cze­nia, a nawet bywa, że awan­so­wał na strój wie­czo­rowy. Podob­nie jak wie­czo­rowe, błysz­czące mate­riały ujrzały świa­tło dzienne i już nie są zare­zer­wo­wane wyłącz­nie na późną porę, tak jak mój srebrny bez­rę­kaw­nik. Oczy­wi­ście w tym sezo­nie naj­mod­niej­sze jest sre­bro, co nie zna­czy, że jeżeli mamy ochotę to nie nosimy złota. Ja tylko sygna­li­zuję co jest w tren­dach, a Wy zro­bi­cie z tym co zechce­cie. Pamię­taj­cie zawsze, że moda to jedna z naszych ulu­bio­nych zaba­wek i niech tak pozo­sta­nie ? Pięk­nego dnia.

fot. Ewa  Szalewicz

 

spodnie Pink Victoria Secret

bezrękawnik Reserved

golf Mohito

buty Nike

okulary H&M