Dro­gie dziew­czyny w modzie nade­szły szcze­gólne czasy, kiedy zakła­da­jąc do sukienki, czy spód­nicy spor­towe buty jeste­śmy bar­dziej trendy i bar­dziej modne niż w naj­now­szych Labo­uti­nach. Nie­wia­ry­godne, ale praw­dziwe. Oso­bi­ście nie ukry­wam, że bar­dzo mi się ten wygodny trend podoba i wszystko byłoby ok, gdyby nie nade­szła moda na brzyd­kie buty spor­towe, a dokład­nie im brzyd­sze tym mod­niej­sze.

Prze­ko­nana jestem, że widzia­ły­ście na zdję­ciach, czy na ulicy ogrom­nia­ste sne­akersy Balen­ciagi, czy LV, które jak zoba­czy­łam pierw­szy raz to nie mogłam uwie­rzyć, że ktoś je kupi, a jed­na­k…… Co moda robi z naszymi umy­sła­mi…. Z cza­sem zaczę­łam się prze­ko­ny­wać i posta­no­wi­łam sobie takie spra­wić. Poszłam do sklepu i po pierw­szym bólu, czyli cenie, którą jesz­cze bym przełknęła przy­mie­rzy­łam Balen­ciagi i wie­cie co, dobrze że nie zde­cy­do­wa­łam się na zakup online. Oka­zały się dla mnie tak cięż­kie, że po dłuż­szym spa­ce­rze nogi cią­gnę­ła­bym za sobą, no chyba że cho­dzi­łoby o mocny tre­ning. Ale nie dość, że wyglą­dały jak kaczory, były cięż­kie i nie­prze­wiewne, poszłam po rozum do głowy i nie sku­si­łam się na nie dla mody. Wró­ci­łam do moich sta­rych sne­aker­sów, które może nie są tak kontrowersyjne i modne, za to są baaardzo wygodne, ale oczy­wi­ście jak to w modzie i życiu bywa wybór zawsze należy do Nas. Tak więc dziś w roli głównej „najeczki”, jean­sowa spód­nica z wyso­kim sta­nem oraz obszerny swe­ter i t-shirt z jesien­nej kolek­cji Pinko. Młodo i na luzie, pozdra­wiam ?

fot. Ewa Szalewicz

 

sweter Pinko

t-shirt Pinko

spódnica Abercrombie

buty Nike

okulary Tom Ford

torebka Coccinelle