Dziś mam dla Was kolejny trend, który moc­niej zabły­śnie dopiero jesie­nią. Krata to bar­dzo kla­syczny print, dla­tego pra­wie ni­gdy nie wycho­dzi z mody. Cza­sem jest tylko bar­dziej widoczny, a cza­sem mniej. Od ubie­głego sezonu trzyma się bar­dzo mocno i rów­nież tej jesieni krata będzie na topie.

Oczy­wi­ście pro­jek­tanci muszą zadbać o sprze­daż nowych kolek­cji, dla­tego zawsze w sezo­nie są cha­rak­te­ry­styczne nowe zesta­wie­nia kolo­ry­styczne lub odmienne kroje. Marka Rina­sci­mento z kró­rej pocho­dzi moja mary­narka pro­po­nuje mniej dopa­so­wany krój, pro­sty, nie­pod­kre­śla­jący talii i do tego dwu­rzę­dowy. Tro­chę męski, dla­tego posta­no­wi­łam prze­ła­mać tą męskość ultra­ko­bie­co­ścią, czyli mini spód­nicą z ceki­no­wego mate­riału i szpil­kami, a torebkę dobra­łam z przy­jem­nego mięk­kiego plu­szo­wego mate­riału i całość gotowa. Poz­dra­wiam cie­plutko ?

fot. Ewa Szalewicz

 

marynarka Rinascimento

spódnica Rinascimento

torebka Patrizia Pepe

buty Gino Rossi

okulary Chloe