Witaj­cie, ostat­nio gdzie nie spoj­rzeć widać wszech­obecną pan­terkę, którą zresztą oso­bi­ście bar­dzo lubię, ale nawet kota można zagła­skać. Pan­terka ata­kuje nas z każ­dej witryny skle­po­wej i nawet osoba, któ­rej nie inte­re­sują trendy w modzie wie, że ten print jest naj­moc­niej­szy w tym sezo­nie. Jest to trend wyma­ga­jący i trudny, gdyż bar­dzo łatwo można w nim wyglą­dać kiczo­wato i tan­det­nie (szczególnie gdy się jest blondynką). Dla­tego bar­dzo ważne są akce­so­ria, dodatki i tka­niny które mamy na sobie, bo muszą być wyso­kiej jako­ści, ele­ganc­kie i z klasą, no chyba że chcemy być posą­dzone o wyko­ny­wa­nie naj­star­szego zawodu świata 😉

Dla­tego buty, torebka i płaszcz repre­zen­tują klasę, ponad­cza­sowy szyk i ele­gan­cję z malut­kim pazur­kiem. Kozaki i torebka pocho­dzą z naj­now­szej kolek­cji marki Hogl, która wyjąt­kowo dba o jakość i wyko­na­nie swo­ich rze­czy, ale co naj­waż­niej­sze rów­nież o wygodę. Oprócz pięk­nych i odmło­dzo­nych modeli butów w swo­jej ofer­cie ma skó­rzane worki, ele­ganc­kie torebki i koper­tówki na wie­czór. To moje kolejne buty z tej marki bo poprzed­nie zabrała mi córka, a to poka­zuje że w Hoglu można zna­leźć buty dla mło­dych i tych młod­szych ina­czej 😉 Zresztą sami sprawdź­cie, bo ja z moich koza­ków ostat­nio nie wycho­dzę. Na doda­tek piękny płaszcz Marelli, któ­rym można się otu­lić dopełnia sty­li­za­cję i dodaje ele­gan­cji, łago­dzi dra­pieżną pan­terę i spra­wia, że całość wygląd miło, cie­pło i pięk­nie. Też tak sądzicie?😊

fot. Ewa Szalewicz

 

płaszcz Marella

sukienka Cous

buty Hogl

torebka Hogl

okulary Miu Miu