Oliwka w natarciu

Dziś tro­chę w bojo­wym nastroju, bo oliwka to kolor koja­rzący się z woj­skiem. Mnie przy­po­mina namioty w jakich spa­łam na obo­zach har­cer­skich dawno temu. Ale by­naj­mniej sty­li­za­cja nie przy­po­mina namiotu, wręcz prze­ciw­nie, odsła­nia naszą talię, jaką??? ….A no taką, na jaką sobie zapra­co­wa­ły­śmy lub nie ?

Nigdy nie jest za późno – za późno by zmienić swoje życie, za późno by być szczęśliwym.
Jane Fonda

Zapracowana kratka

Odno­szę wra­że­nie, że kratka jest naj­bar­dziej zapra­co­wa­nym wzo­rem tej wio­sny. Noszą go wszyst­kie fashio­nistki, a w swo­ich kolek­cjach pre­zen­to­wała więk­szość pro­jek­tan­tów tj. Balen­ciaga, Maison Mar­giela, Saint Lau­rent, Joseph, Paper Lon­don, czy A. W. A. K. E. Kratę księ­cia Walii znaj­dziemy na spód­nicach, koszu­lach, gar­ni­tu­rach, toreb­kach, apasz­kach, wła­ści­wie na każ­dej czę­ści naszej gar­de­roby.

Bluza rules

Czy tylko ja mam takie wra­że­nie, że nastały rządy spor­to­wych bluz? Pew­nie nie, bo możemy je kupić nie tylko w spor­to­wych skle­pach, jak to kie­dyś bywało. Dziś naj­więksi pro­jek­tanci świa­towi zaczęli pro­jek­to­wać linie spor­towe, albo cho­ciaż ele­menty zaczerp­nięte z mody ulicz­nej. Bluzy, bo dziś o nich mowa, nosimy na pra­wie każdą oka­zję.

Pan Jeans

Gdy się­gniemy do począt­ków tej tka­niny, to uży­wana była do szy­cia ubrań robo­czych ze względu na swoją wytrzy­ma­łość. Szybko jed­nak zaanek­to­wany został jako strój codzienny, wręcz nie­zbęd­nik naj­pierw praw­dzi­wego twar­dziela, a następ­nie nie­po­kor­nych panie­nek. Jak był trak­to­wany przez lata wszy­scy wiemy, nie mie­li­śmy dla niego lito­ści. Był szar­pany, wycie­rany, darty, far­bo­wany, deka­ty­zo­wany i któż wie co jesz­cze z nim robiono ? A on nie­zmien­nie z nami jest i ni­gdzie się nie wybiera, co roku w tren­dach z mniej­szymi lub więk­szymi zmia­nami.

5 gorących wiosennych trendów

Za oknem plu­cha a w sercu tęsk­nota za praw­dziwą wio­sną. Wła­śnie ta tęsk­nota była siłą napę­dową poszu­ki­wań, w blo­go­wym skarbcu wio­sen­nych inspi­ra­cji. Wyni­kiem tych poszu­ki­wań jest dzi­siej­szy post 5 moc­nych tren­dów nad­cho­dzą­cych mie­sięcy.

Nogi, jak z bilbordu

Każdy chyba w naszym kraju wie kim jest Anna Lewan­dow­ska i pra­wie każdy chciałby po tro­chu mieć coś jak Ania. Jedni zazdrosz­czą jej męża, inni chcą mieć takie wyspor­to­wane ciało, szcze­gól­nie po ciąży, jesz­cze inni cho­ciaż zbli­żyć się do stanu jej konta, a my mamy coś co Ania ma ? Ostat­nio z bil­bor­dów spo­gląda na nas jej dłu­go­noga postać w fiku­śnych raj­sto­pach i wie­cie co, sku­si­łam się na takie, a co…. wio­sna w kalen­da­rzu, tem­pe­ra­tura nas nie roz­piesz­cza i raj­stopki się przy­da­dzą zanim odsło­nimy nasze bla­dziut­kie nóżki, o ile nie zain­we­sto­wa­ły­śmy w samo­opa­lacz ?

Rozdeptana gąsienica

Czy widzie­li­ście kie­dyś roz­dep­taną gąsie­nicę, ja nie­stety tak i dla­tego te kolory, które mam na sobie tak mi się sko­ja­rzyły. Poza tym moje samo­po­czu­cie, po ogrom­nych emo­cjach, któ­rych jak się okazuje końca nie widać, też są na pozio­mie roz­dep­ta­nej gąsie­nicy. Powin­nam pisać o wio­śnie i pozy­tyw­nych, kolo­ro­wych bar­wach o żół­tym kolo­rze, któ­rego ni­gdy wcze­śniej nie nosi­łam, a tro­chę już żyję na tym świe­cie ? ale jeszcze nie potra­fię i nie czuję tej wio­sny. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni.

Modny klasyk…

Która z nas nie lubi torebek… Małe, duże, miękkie, twarde, na ramie, pod ramię, we wszystkich możliwych kolorach. Jednym słowem  torebka najlepszą przyjaciółką każdej kobiety jest. Nie wiem jak Wy, ale ja trochę  przyjaciółek w szafie mam i nieustająco powiększam ich grono w tajemnicy przed moją drugą połową 😉

Ultra Violet- kolor roku 2018

Pan­tone Color Insti­tute to naj­pro­ściej mówiąc firma kon­sul­tin­gowa, która pro­gno­zuje świa­towe trendy kolo­ry­styczne współ­pra­cując z glo­bal­nymi mar­kami. Czym jest kolor roku 2018? Według Pan­tone to coś wię­cej niż trendy w świe­cie pro­jek­to­wa­nia, to odzwier­cie­dle­nie tego, co jest potrzebne w dzi­siej­szym świe­cie. Zapew­nia stra­te­giczny kie­ru­nek dla świata tren­dów, wzor­nic­twa, pro­jek­tan­tów i marek.

Komfortowa szarość

Dzi­siej­szą sty­li­za­cję śmiało można nazwać szarym total lookiem, poza małymi akcen­tami kolo­ry­stycz­nymi w postaci dodat­ków. Bez­pieczna i bar­dzo kla­syczna sza­rość, która spra­wia, że wyglą­damy grzecz­nie, ele­gancko, profesjonalnie, nie­na­chal­nie, wia­ry­god­nie i nie rzu­camy się w oczy, a cza­sem tego wła­śnie nam trzeba. Szary płaszcz pozo­sta­wia nas w naszej stre­fie kom­fortu, gdzie nic nie musimy, ani niczego nie udo­wad­niamy, chcemy wyglą­dać dobrze, czuć się wygod­nie i nie rzu­cać się w oczy, ale nie być pozba­wio­nymi sek­sa­pilu.

Instagram