Boho luz

Czy lubi­cie sukienki maxi? Więk­szość z nas odpo­wie, że tak. Ja też bar­dzo lubię, cho­ciaż nie zawsze są prak­tyczne. Ale czy miło­śniczki mody zwra­cają uwagę na prak­tykę??? No może cza­sem, ale gdzieś na dal­szym pla­nie, bo prze­cież nie zaczniemy wybie­rać ubrań tylko dla­tego, że są wygodne i prak­tyczne….

Sen nocy letniej

Przed nami wytę­sk­nione waka­cje, wycze­kane wolne wie­czory na plaży, gorące noce w restau­ra­cyj­nych ogród­kach, roman­tyczne spa­cery itd. itd… chyba się roz­ma­rzy­łam ?
My jeste­śmy na to gotowe, ale czy nasza gar­de­roba jest? Dziś pro­po­zy­cja sek­sowna, błysz­cząca i odsła­nia­jąca nasze ramiona, gotowe do poca­łun­ków.

Czerwona sukienka od Michaela Korsa

Dziew­czyny co ja Wam tu będę wymy­ślać ? czer­wona sukienka mówi sama za sie­bie. Gdy się­gamy po ten kolor to wia­domo, że chcemy być zauwa­żone, że czu­jemy się dobrze w swo­jej skó­rze tego dnia. Jak dosko­nale wie­cie to nie jest oczy­wi­ste, że następ­nego będziemy czuć się podob­nie, a raczej pewne, że będziemy miały ochotę na coś innego. Dla­tego pano­wie, gdy kobieta jest ubrana w sek­sowną czer­woną sukienkę to jest sygnał dla Was, do boju ?

Wrzuć na luz

Bar­dzo czę­sto kobiety prze­kra­cza­jące czter­dziestkę zaczy­nają ubie­rać się zacho­waw­czo. Jeżeli pra­cu­je­cie w biu­rze i obo­wią­zuje spe­cjalny dress code to co innego, ale czę­sto wydaje nam się, że cze­goś już nam nie wypada lub że nie wypada nam cze­goś zało­żyć ze względu na wiek. Bzdura, pamię­taj­cie że jeżeli dobrze się w czymś czu­je­cie i lubi­cie swój styl to tak trzy­mać.

Dopóty wspaniale jest mieć pieniądze, dopóki nie zagubi się mądrości dostrzegania rzeczy, których nie można za nie kupić.
Salvador Dali

Ponadczasowa elegancja

Dziś sty­li­za­cja odro­binę inna niż wszyst­kie. Spo­kojna, kla­syczna, grzeczna i przez to ponad­cza­sowa. Biało-gra­na­towe pasy ni­gdy nie wycho­dzą z mody, a styl mary­ni­styczny połą­czony z klu­bową mary­narką spra­wia wra­że­nie boga­tego w dobrym tego słowa zna­cze­niu. Poza tym okres Komu­nii, Boże Ciało to ide­alne oka­zje do zało­że­nia podob­nej kre­acji, tro­chę tak „po bożemu”.

Mama ma wychodne

Są w życiu momenty, że potrze­bu­jemy pobyć same, wyłą­czyć się na chwilę z codzien­nego kie­ratu i zro­bić coś dla sie­bie lub coś co spra­wia nam praw­dziwą przy­jem­ność. Tym bar­dziej, że zbliża się nasze święto i chwila dla sie­bie nam się należy bez łaski ? Zasta­na­wia­łam się co takiego ja lubię robić, gdy mam wolny ranek lub popo­łu­dnie i główna moja myśl to wypad na rower.

Prostota jest kluczem do prawdziwej elegancji
Coco Chanel

Seksi fleksi

Która z nas cza­sem nie ma ochoty odsło­nić tego, czy owego? No przy­znajmy się, że cza­sem lubimy poko­kie­to­wać i poka­zać nasze wdzięki. Dziś niby to robimy, ale nie, a może jed­nak tak???

Flower power

Mamy piękną wio­snę jest wyjąt­kowo cie­pło i wszystko wokoło pach­nie i kwit­nie, włącz­nie z nami. Nie pamię­tam kolek­cji wio­sen­nych w któ­rych nie byłoby tren­dów kwia­to­wych. Tak jest rów­nież i w tym roku. Modne są kwiaty wła­ści­wie wszę­dzie, począw­szy od kwia­tów we wło­sach, przez każdą część gar­de­roby jaka Wam przy­cho­dzi do głowy, aż po kwie­ci­ste buty. Ktoś by powie­dział….no ładne kwiatki ?

Wielki błękit

Mamy naresz­cie upra­gniony, a kto się tro­chę posta­rał to naprawdę dłu­uuuugi week­end. Masowo ruszamy w nasze wyma­rzone, czy wytę­sk­nione rejony. Trzeba przy­znać, że pogoda nas roz­piesz­cza, więc wszystko wska­zuje na to, że wolne dni będą bar­dzo udane ? Gdzie­kol­wiek byśmy nie spę­dzali wol­nego czasu trzeba w coś się ubrać.

Instagram