Modnie i wygodnie

Okres przed­świą­teczny to ogromne wyzwa­nie orga­ni­za­cyjno-logi­styczne dla nas wszyst­kich, a jeste­śmy już na praw­dzi­wym fini­szu. Pre­zenty, zakupy spo­żyw­cze, goto­wa­nie, jasełka w szkole, przed­szkolu, oprócz tego nasze codzienne obo­wiązki to naprawdę dużo jak na nas, przy­zna­cie… Dla­tego dzi­siej­sza sty­li­za­cja nie jest zbyt skom­pli­ko­wana, ale lekka, wygodna i oczy­wi­ście modna.

Lateksowa niespodzianka

Święta coraz bli­żej, a Miko­łajki już za nami. Czy byli­ście grzeczni??? Cie­kawe jakie pre­zenty zna­la­zły się u Was pod poduszką??? Mój Miko­łaj bar­dzo mnie zasko­czył w tym roku, bo prze­szedł nie­złą trans­for­ma­cję od per­fum i kre­mów, przez biżu­te­rię, aż do tego roku czyli lateksu, a dokład­nie spodni z lateksu. Tak sobie sie­dzę i się zasta­na­wiam czy byłam grzeczna, czy może nie, a może mam być nie­grzeczna, ale prze­cież to Miko­łaj więc już sama nie wie­m hmmm. Jak sądzi­cie?

Moschino X H&M

To już kolejna koope­ra­cja zna­nego pro­jek­tanta i domu mody ze skan­dy­naw­ską sie­ciówką. Przed Moschino były takie marki jak Bal­main, Erdem, Isa­bel Marant, czy Kenzo i Alek­san­der Wang, a to tylko część z nich. Zaw­sze te koope­ra­cje zakoń­czone były ogrom­nym suk­ce­sem, a słynne dan­tej­skie sceny przy zaku­pach ogra­ni­czo­nej ilo­ści ubrań prze­szły do histo­rii.

Klasyka z niespodzianką

Za mie­siąc Święta (o matko a ja jesz­cze ani jed­nego pre­zentu nie mam) a przed nami fir­mowe Wigi­lie, spo­tka­nia świą­teczne, czy ofi­cjalne imprezy wyma­ga­jące od nas sto­no­wa­nego i ele­ganc­kiego ubioru. Ale czy ele­gancko zna­czy nudno? Z pew­no­ścią nie bo to już dawno mamy usta­lone. Dziś sty­li­za­cja ele­gancka i bar­dzo kla­syczna, ale……. no wła­śnie to ale robi róż­nicę 😊

Hogllove – czyli ponadczasowa elegancja

Witaj­cie, ostat­nio gdzie nie spoj­rzeć widać wszech­obecną pan­terkę, którą zresztą oso­bi­ście bar­dzo lubię, ale nawet kota można zagła­skać. Pan­terka ata­kuje nas z każ­dej witryny skle­po­wej i nawet osoba, któ­rej nie inte­re­sują trendy w modzie wie, że ten print jest naj­moc­niej­szy w tym sezo­nie. Jest to trend wyma­ga­jący i trudny, gdyż bar­dzo łatwo można w nim wyglą­dać kiczo­wato i tan­det­nie (szczególnie gdy się jest blondynką). Dla­tego bar­dzo ważne są akce­so­ria, dodatki i tka­niny które mamy na sobie, bo muszą być wyso­kiej jako­ści, ele­ganc­kie i z klasą, no chyba że chcemy być posą­dzone o wyko­ny­wa­nie naj­star­szego zawodu świata 😉

Róż i już

Są cza­sem w naszym życiu takie momenty, że musimy lub chcemy zwol­nić tempo naszego życia i po pro­stu odpo­cząć. Robimy wtedy sobie wolne od sztyw­nych reguł, czę­sto znie­na­wi­dzo­nych przez nas zasad ubioru i zakła­damy kochany dre­sik. Ale zanim wszy­scy domow­nicy nas zlek­ce­ważą i nie będą na nas mogli patrzeć…. możemy to zro­bić z klasą nie odstra­sza­jąc wszyst­kich wcze­śniej wymie­nio­nych i przy­pad­ko­wego kuriera, który wpad­nie z prze­syłką.

Jeansowy flashback

Pew­nie część z Was pamięta czasy, gdy modne rze­czy można było kupić jedy­nie w Pewe­xie lub trzeba było jechać do War­szawy do Hof­flandu, który się mie­ścił w Domach Cen­trum. Dla bogat­szych był bazar w Rem­ber­to­wie, a dla mas bazar Różyc­kiego. Kró­lo­wały wtedy kolo­rowe futerka, lakie­ro­wane szpilki, deka­ty­zo­wany jeans i cha­rak­te­ry­styczne swe­try naj­czę­ściej pocho­dze­nia turec­kiego. Skó­rzane kurtki, czy jean­sowe z bia­łym futer­kiem od środka były marze­niem nie­jed­nej Polki i nie­jed­nego Polaka. Czy coś Wam to przy­po­mina???

Na wysoki połysk

Witaj­cie ? Dziś tzw. sty­lóweczka, z któ­rej naj­chęt­niej bym nie wycho­dziła, ku ubo­le­wa­niom uko­cha­nego, bo prze­cież to nie szpile i nie mini. Wygodna casu­alowa sty­li­za­cja na co dzień, na week­end, czy na podróż, która oprócz tego, że jest bar­dzo wygodna, co może się wyda­wać nudne, dzięki kolo­rom i meta­licz­nemu bez­rę­kaw­ni­kówi, taka nie jest.

Dziki stan

Czy nie macie wra­że­nia, że same dzi­kie zwie­rzęta są wokół nas??? I nie mam na myśli kie­row­ców na dro­dze, cho­ciaż cza­sem bywa, że i tam widać dzi­kie zwie­rzęta ? Dziś na tape­cie pan­terka, która jest obecna w naszych sza­fach i w kolek­cjach pro­jek­tan­tów co roku, ale tak mocno, jak w tym sezo­nie to nie pamię­tam od lat żeby była, a wie­eele pamię­tam ?

Smart casual od J&Joy

Dziś chcę Wam przed­sta­wić nową markę na rynku pol­skim, ale dosko­nale znaną Euro­pej­czy­kom m.in. Fran­cu­zom, Szwaj­ca­rom, Wło­chom, ale przede wszyst­kim Bel­gom skąd marka się wywo­dzi. Firma J& Joy to pro­po­zy­cje dla całej rodziny. Wygodne, spor­towe i casu­alowe rze­czy, ale z pazu­rem, nutą non­sza­lan­cji i oczy­wi­ście zgodne z naj­now­szymi tren­dami.

Letnia sukienka jesienią

Czę­sto jest tak, że gdy przy­cho­dzi jesień zaczy­namy prze­or­ga­ni­zo­wy­wać naszą gar­de­robę i cho­wamy let­nie rze­czy na przy­szły sezon letni, a wyj­mu­jemy te cie­plej­sze. Tak oczy­wi­ście powinno być, ale są wyjątki. Taką rze­czą, która może z nami jesz­cze pozo­stać jest let­nia sukienka, która w tym sezo­nie prze­pięk­nie kom­po­nuje się z cie­płym, gru­bym, czę­sto over­si­zo­wym swe­trem.

Instagram