Czy lubi­cie sukienki maxi? Więk­szość z nas odpo­wie, że tak. Ja też bar­dzo lubię, cho­ciaż nie zawsze są prak­tyczne. Ale czy miło­śniczki mody zwra­cają uwagę na prak­tykę??? No może cza­sem, ale gdzieś na dal­szym pla­nie, bo prze­cież nie zaczniemy wybie­rać ubrań tylko dla­tego, że są wygodne i prak­tyczne….

Nawet nie chcę tego pisać jak, ale wtedy to już tylko jesionkę wybie­ra­ć? Tak więc dziś piękna sukienka maxi w stylu boho i w bar­dzo mod­nym prin­cie, bo liście palm, czy tro­pi­kalne kwiaty i ptaki rzą­dzą od ubie­głego sezonu i do końca lata na pewno pozo­staną. Poza tym w sukien­kach do kostek czu­jemy się troszkę jak księż­niczki, a i sama kre­acja zobo­wią­zuje do odpo­wiedniego zacho­wa­nia. Sty­li­za­cję uzu­peł­ni­łam bar­dzo mod­nym w tym sezo­nie gadże­tem, a mia­no­wi­cie koszy­kiem. Wielu pro­jek­tan­tów pro­po­nuje wła­śnie tego lata ple­cione torebki, koszyki i torby na plażę. Ja pamię­tam podobny koszyk, który nosiła moja mama, jak byłam jesz­cze małym knyp­kiem. Kolejny przy­kład na to, że moda wraca. Coś za dużo tych powro­tów już chyba. Dro­dzy pro­jek­tanci pro­szę wymy­ślać coś zupeł­nie nowego, bo nie mamy zamiaru czuć się staro, jesz­cze dłu­uuuugo dłu­uuugo nie. Buziaki ?

fot. Ewa Szalewicz

 

sukienka Bubba Gamp Butik Wola Park

koszyk Bubba Gamp Butik

okulary Miu Miu

buty Abound