Jakiś czas temu przed­sta­wi­łam Wam urzą­dze­nie SKB czyli Smart Kid Belt słu­żące do bez­piecz­nego prze­wozu star­szych dzieci w samo­cho­dach. Star­szych czyli od 5 roku życia. Urzą­dze­nie, które z powo­dze­niem zastę­puje fote­lik samo­cho­dowy, a potwier­dzone jest to naj­no­wo­cze­śniej­szymi bada­niami i testami bez­pie­czeń­stwa w Euro­pie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Dziś, gdy mamy począ­tek roku szkol­nego chcę podzie­lić się z Wami tym, jak SKB uła­twił moje życie.

Spra­wił, że odbie­ra­jąc moją córkę i jej kole­żankę ze szkoły nie musia­łam się mar­twić o bez­pie­czeń­stwo dzieci w samo­cho­dzie i o to, jak prze­wie­źć kil­koro dzieci bez­piecz­nie do domu. Dzięki temu, że mam kilka urzą­dzeń w aucie nie mia­łam tego pro­blemu. Miesz­czą się do schowka, do podło­kiet­nika, za fote­lem, do naszej torebki, czy do ple­caka szkol­nego. Koniec z wymów­kami, że nie mamy kilku fote­li­ków, bo nie musimy już mieć. Wystar­czy nie­wiel­kich roz­mia­rów SKB, który jest już dostępny na sta­cjach ben­zy­no­wych Orlen i Shell, na pocz­cie, w Media Markt­cie, Satur­nie, czy Ros­sman­nie. Dzięki niemu wygod­nie, a co naj­waż­niej­sze bez­piecz­nie prze­wie­ziemy nasze pocie­chy do domu. Bo Nasze dzieci są naj­waż­niej­sze ?