Tyle słońca w całym mieście, a Ty nie korzystasz z filtra jeszcze …

„Pikną” mamy wiosnę tego lata, nieprawdaż?  😉 Jest tak pięknie, że nie sposób na chwilę nie wyciągnąć szyi do słońca i tu powoli, jak co roku, warto pomyśleć o kremie z filtrem. Na naszym rynku jest dostępna pokaźna paleta kosmetyków przeciwsłonecznych, ale wiedza na ich temat jest praktycznie żadna. Większość z nas jak ognia unika wysokich faktorów, bo  jak śpiewał Ryszard Rynkowski „dziewczyny lubią brąz”?

Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.
Friedrich Schiller

beauty news #20: Kropla miodu

Jeżeli jesteście zwolenniczkami naturalnych kosmetyków, to zwróćcie uwagę na wiosenną nowość od  niewielkiej  amerykańskiej firma Veeder, właściciela marki Farmacy, który stworzył unikalną linię bioaktywnych kosmetyków pielęgnacyjnych. Ich formuła oparta jest na Echinacea GreenEnvyTM – opatentowanej odmianie Jeżówki Purpurowej (Echinacea Purpurea), która posiada 300 % więcej kwasu cichorowego, naturalnego przeciwutleniacza, niż jakakolwiek inna odmiana tej rośliny na świecie.  Farmacy jak mówi jej właściciel Marc Veeder, jest marką pochodzenia naturalnego i choć uwzględnia składniki stworzone przez człowieka, to jednak ich toksyczność jest znikoma (0-1). Dlatego śmiało można powiedzieć, że miodowe kosmetyki są darem natury w trosce o codzienną pielęgnację natury. Poniżej dwa produkty warte uwagi, które na świecie mają już rzeszę oddanych fanek, zresztą same sprawdźcie w internecie 😉

Nie trać czasu, kopiąc w ścianę w nadziei, że zamieni się w drzwi.
Coco Chanel

beauty news: #19 Ombre według Dawida Wolińskiego

Przy­go­tuj się na praw­dziwą, wio­senną rewo­lu­cję w mani­cure! Naj­now­szą kolek­cję ter­micz­nych lakie­rów hybry­do­wych NeoNail wspól­nie z marką stwo­rzył jeden z naj­bar­dziej uty­tu­owa­nych i uta­len­to­wa­nych pol­skich pro­jek­tan­tów: Dawid Woliń­ski!

beauty news #18: 30 kolorowych historii Sephory

Nowa kolek­cja poma­dek Sephora #lip­sto­ries, to 3 różne wykoń­cze­nia: matowe, kre­mowe oraz meta­liczne. Wszyst­kie mocno napig­men­to­wane wypeł­nione nawil­ża­jącą for­mułą.

fashion news# 17: Silny minimalizm w H&M STUDIO na Paris Fashion Week

28 lutego pod­czas pary­skiego tygo­dnia mody odbył się pokaz kolek­cji H& M Stu­dio S/S 2018 inspi­ro­wa­nej miej­skim sty­lem i mini­ma­li­zmem Japo­nii. Ta Kolek­cja, to czy­ste, swo­bodne syl­wetki i piękne, abs­trak­cyjne nadruki inspi­ro­wane japoń­skim pismem oraz odzieżą robo­czą. Luźno ukła­da­jące się tka­niny i nie­zwy­kłe dzia­niny two­rzą inte­re­su­jącą i spójna kolek­cję.

fashion news #15: klasyka w miejskim wydaniu. MaxMara pre-fall 2018

Dyrek­tor kre­atywny domu mody Max Mara, Ian Grif­fi­ths, two­rząc kolek­cję na sezon wio­sna 2018, prze­ro­bił naj­le­piej sprze­da­jący się model płasz­cza – 101801, stworzony w 1981 roku przez fran­cu­ską pro­jek­tantkę Anne-Marie Beretta.

Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni - jest ona na końcu twojego ramienia
Audrey Hepburn

beauty news #17: Optimum Eyes – dwa kroki do pięknych brwi i rzęs

Rzęsy i brwi, to nie tylko ozdoba naszej twa­rzy, to przede wszyst­kim sprzy­mie­rzeńcy oczu w walce z codzienną agre­sją śro­do­wi­ska w któ­rym żyjemy. Rzęsy zatrzymują kurz i inne ciała obce ograniczając im prze­do­sta­nie się do oczu. Brwi nato­miast chro­nią przed potem, two­rząc zaporę, która unie­moż­li­wia jego wpły­nię­cie do oka.  Ale, ale…nie ma co się oszukiwać, mało która z nas przywiązuje wagę do ich ochronnej roli.

beauty news #16: poranne dylematy Roszpunki i nowości od Bumble&Bumble

Zna­cie te poranki, kiedy pospieszne uło­że­nie na głowie czegoś, co przy­po­mina fryzurę  graniczy z cudem? Czas leci nieubłaganie!!! Dzieci jak nakręcone wykrzykują te same roz­bra­ja­ją­ce pyta­nia lub zdania oznajmujące, rozpoczynające się od słowa „Mamo!!!… , a dalej ... „gdzie to jest?”, „nie założę tego”,  „boli mnie brzuch…”, „nie chcę jeść”. Ty natomiast, lawirując pomiędzy wewnętrzną tykającą bombą emocjonalną, pra­so­wa­niem, robieniem śniadania i odpo­wie­dzią na kolejne ” Mamo” albo małżeńskie” Kocha­nie czy wie­sz…?” wiesz, że jest czas z którym powinnaś się dogadać, bo za chwil parę „musisz” być piękną, wręcz nie­na­ganną i gotową na pod­bój codzien­no­ści. No dobrze lekka przesada, bo przecież wiemy że nic nie musimy, ważne aby po wyj­ściu z domu nie straszyć ludzi i wyglądać lepiej niż sąsiadka. Nie ma czasu na natu­ralne susze­nie włosów i nieudane kręcenie loka. Trzeba działać szybko i sku­tecz­nie. Swoją drogą nie uważacie, że faceci mają  zdecydowanie lżejsze poranki ?  Szcze­gól­nie Ci, któ­rzy pozba­wieni są już wło­sów…hmmm przy­naj­mniej na gło­wie 😉

Instagram