Nie wiem jak Wy, ale ja od ponad mie­siąca czuję się dopiesz­czona pogo­dowo. Mamy począ­tek czerwca, a ja mam nie­od­parte wra­że­nie, że to koniec lipca i cie­szy mnie fakt tylu cie­płych i zie­lo­nych dni przede mną. Jedyny man­ka­ment? Nie zdą­ży­łam wysta­wić swo­ich ruben­sow­skich krągłości na dzia­ła­nie pro­mieni sło­necz­nych, by moja skóra cho­ć tro­chę przy­po­mi­nała odcień latte 😉   Rozwią­za­niem tego palą­cego pro­blemu, może być Body Blur  Sun­less Glow HD Skin Finish firmy Vita Libe­rata, czyli nowa wer­sja kul­to­wego zmy­wal­nego pro­duktu Body Blur – z efek­tem opa­le­ni­zny utrzy­mu­ją­cym się do kilku dni!
Tech­no­lo­gia Body Blur TM mini­ma­li­zuje widocz­ność prze­bar­wień, kryje nie­do­sko­na­ło­ści, wygła­dza skórę, zapew­nia­jąc wykoń­cze­nie  w jako­ści HD. Ide­al­nie kryje cel­lu­lit, zaczer­wie­nienia, siniaki oraz pozo­sta­wia efekt roz­świe­tlo­nej opa­le­ni­zny! Tech­no­lo­gia Advo­ga­nic TM akty­wuje cer­ty­fi­ko­wane eks­trakty orga­niczne, zapew­nia­jąc dosko­nałe nawil­że­nie skóry. Bły­ska­wiczny efekt gład­kiej i opa­lo­nej skóry utrzy­mu­jący się nawet do 7 dni! Produkt zawiera skład­niki o dzia­ła­niu anty­ok­sy­da­cyj­nym oraz inten­syw­nie nawil­ża­ją­cym skórę, zapo­bie­gając tym samym pro­ce­som sta­rze­nia.


Cena: 185 zl, 100 ml