Z produktami marki Yonelle zaprzy­jaź­ni­łam się w zeszłym roku, kiedy to w moje ręce wpadł jeden z kremów do cery…hmmm cóż tu dużo mówić…„doj­rza­łej”, czyli potrze­bu­ją­cej spe­cjal­nego trak­to­wa­nia ze względu na sta­rze­jący się PESEL, zmarszczki, kurze łapki, pajączki i inne nie­po­żą­dane zwie­rzaki, które z upły­wem lat zado­mo­wiły się na dobrze na mojej twa­rzy.Krem oka­zał się strza­łem w dzie­siątkę i towa­rzy­szy mi do dnia dzi­siej­szego. Na swoim kon­cie mam już kilka zuży­tych opa­ko­wań i za każ­dym razem, kiedy z pomki wydo­bywa się odgłos pustki, pada na mnie blady strach, bo krem nie tylko fan­ta­stycz­nie nawilża, ale rów­nież wyrów­nuje kolo­ryt skóry, tym samym dając jej week­en­dowy oddech od peł­nego gruntowania niedoskonałości i galopującej geawitacji. Mowa o kre­mie CC z rodziny Meta­mor­pho­sis, która w tym mie­siącu powięk­szyła się o dwie nowości.  Zoba­czymy czy tak samo udane, jak ich star­sza sio­stra.

METAMORPHOSIS MUS-PERFEKTOR bły­ska­wicz­nie matu­jący skórę i masku­jący pory

Inno­wa­cyjny kosme­tyk w postaci super­lek­kiego musu, który zaska­kuje nie­mal magicz­nym dzia­ła­niem. W ciągu 1 sekundy per­fek­cyj­nie matuje i wygła­dza cerę oraz optycz­nie zama­zuje roz­sze­rzone pory. Pokrywa powierzch­nię skóry nie­wi­docz­nym, deli­kat­nym „woalem”, dzia­ła­ją­cym jak pro­fe­sjo­nalny filtr foto­grafczny z efek­tem roz­my­cia (ang. blur). Daje wra­że­nie pożą­da­nej nie­ostro­ści obrazu, dzięki czemu m. in. pory i zmarszczki stają się mniej widoczne, jakby wyre­tu­szo­wane. Ten efekt kochają gwiazdy fil­mowe na całym świe­cie!

  • per­fek­cyjny wygląd skó­ryw 1 sekundę:
  • mak­sy­malne zma­to­wie­nie
  • „zama­zane” pory
  • mniej widoczne linie zmarsz­czek
  • efekt retu­szu „sel­fie ready”

Cena 89,00 zł,  poj. 25 ml

METAMORPHOSIS ROZŚWIETLAJĄCY NAWILŻACZ ZE ZŁOTYMI DROBINKAMI

Nowo­cze­sny kosme­tyk w postaci boga­tego hydro­żelu. Wzmac­nia nawil­ża­jące dzia­ła­nie każ­dego kremu, dając jed­no­cze­śnie efekt upięk­sza­ją­cej meta­mor­fozy skóry. Spe­cja­li­styczny kom­pleks AHT (ami­no­kwasy, kwas hia­lu­ro­nowy, tre­ha­loza) spra­wia, że cera zyskuje zachwy­ca­jącą gład­kość i ela­stycz­ność. Z kolei zło­ci­sta poświata w jed­nej chwili zapew­nia jej prze­piękne, kuszące roz­świe­tle­nie. Skóra wygląda mło­dziej, pro­mien­nie i świeżo.
Eks­tra pie­lę­gna­cja i mata­mor­foza skóry w 1 sekundę:

  • dodat­kowe nawil­że­nie
  • kusząceroz­świe­tle­nie
  • „sexy look”
  • efekt szkla­nej tafli „glass skin”
  • eks­tra pie­lę­gna­cja i meta­mor­foza skóry w 1 sekundę

Cena 89,00 zł, poj. 25 ml